Uputstva za uporabu rakijskih kotlova Destilatori d.o.o.

UPUTSTVO ZA UPORABU KOTLOVA ZA RAKIJU

DESTILATORI D.O.O.

Jovana Mikića 271

24000 Subotica

UVOD

Ovo uputstvo za upotrebu namijenjeno je osobama koje će upotrebljavati i održavati uređaj za destilaciju voća. Rakijski kotlovi ovog tipa predviđeni su za kućnu i industrijsku upotrebu. S obzirom na takvu namjenu, obavezno se treba pridržavati uputstva proizvođača. Sa kotlom za destilaciju smiju rukovati jedino osobe, koje su prethodno bile upoznate sa svim opasnostima. Prilikom upotrebe proizvoda potrebno je uvažavati i druge važeće sigurnosne, radno medicinske i sanitarne propise.  Dosljednim uvažavanjem ovih uputstva osigurat ćete pravilan rad uređaja i dugi period upotrebe.

RUKOVANJE SA KOTLOM JE DOZVOLJENO SAMO PUNOLJETNIM OSOBAMA!

OPIS PROIZVODA I NAMJENA UPOTREBE

Kotao za rakiju je uređaj za pečenje domaće rakije. Procesom destilacije iz alkoholnog vrenja voća (šljiva, kruške, marelice, loze…) dobijemo alkoholni destilat. Uređaj za destilaciju se sastoji od bakarnog kotla u kojem se pomoću toplote alkohol uparava, zatim rashladne posude/tabarke u kojoj se alkohol kondenzira i parovodne cijevi/lule, koja oba uređaja spaja. Svi dijelovi kotla koji procesom destilacije imaju kontakt sa alkoholnim destilatom su izrađeni od čistog bakra. Bakar u procesu destilacije veže, odnosno neutralizira veći dio kiseline I drugih kvarljivih kemijskih materija, koje nastaju prilikom alkoholnog vrenja voća ili prilikom same destilacije.

KOTAO

Kotao je najvažniji dio uređaja za destilaciju voća. Dijelovi kotla su izrađeni od bakarnog lima certificiranog za ovu namjenu (elektrolitički bakar 99,99%). Ovi kotlovi spadaju u grupu sa jednostrukim dnom, što znači da se temperatura na kominu prenosi direktno kroz lim dna. Korisnik prilikom destilacije mora oprezno održavati plamen u ložištu, kako ne bi došlo do zaoravanja komine za dno. Da bi se spriječilo zagorijevanje komine proizvođač je predvidio dva rješenja koja se ugrađuju u proizvode.

Prva opcija je kotao bez miješalice, u kojem je ugrađena rešetka izrađena od bakarnog lima. Rešetka  fizički odvaja kominu od dna I tako sprečava zagorijevanje komine.

Druga opcija je kotao sa miješalicom. Izrađena je od kombinacije mesinga I inox materijala. Može biti ručna ili na elektro pogon. Okretanjem ručke korisnik miješa kominu na dnu kotla, I tako sprječava zagaranja. Ova opcija se u praksi pokazala najefikasnijom, te je proizvođač preporučuje.

KAPA-KAPAK

Kapa, kupola ili kapak je ustvari poklopac kotla koji prihvaća pare alkohola iz voćne mase koja vri i sprovodi je u parovodnu cijev. Izrađuje se od bakarnog lima polu-loptastog ili kruškastog oblika. Na spoju kape i donjeg djela kotla nalazi se bakarni prsten u koji je potrebno naliti hladnu vodu i na taj način se dobije zaptiveni spoj kape I kotla, koji nazivamo vodenim zaptivanjem.  Kod modela Ekskluziv zaptivanje je riješeno silikonskim-gumenim prstenom.  Na kapi je ugrađen bimetalni termometar, koji korisniku olakšava rad sa uređajem za destilaciju, tako što mjeri temperaturu alkoholne pare na izlasku iz kupole. Prilikom destilacije temperatura na termometru uvijek mora biti ispod 100 stupnjeva Celzijevih.

LOŽIŠTE

Ložišta dijelimo na stabilna i nagibna. Kompletno je izrađeno od kotlovskog lima sa ojačanim rubovima, vratima, pepeljarom, a sa zadnje strane je ugrađena dimovodna cijev. Prevrtači ili nagibna ložišta imaju ručku za preokretanje gornjeg djela. Na taj način se prazni kotao. Stabilna ložišta su ložišta koja su fiksna i ne prevrću se. Sva ložišta postavljena su na tri ili četiri nožice koje kotlu daju stabilnost. Da bi se produžio vijek trajanja ložišta preporučujemo da se unutrašnji zid ložišta obloži šamotnom ciglom ili šamotnom smjesom. Također se može koristiti žuta zemlja ili drugi izolacioni materijali.

PAROVODNA CIJEV-LULA

Parovodna cijev ili lula spaja kapu kotla I hladnjak, a  izrađena je od bakarne cijevi.  Služi kao pred hlađenje u kojoj para počinje  da se hladi. Spojevi cijevi sa kapom I hladnjakom su na vodeno zaptivanje,  te je u šalice na hladnjaku i kapi potrebno naliti hladne vode. Kod modela Ekskluziv  zaptivanje je riješeno mesinganim konusnim holenderima.

HLADNJAK – TABARKA

Hladnjak ili tabarka je posuda koja ima zadatak da ohladi kondenzirani destilat. Izrađen je od inoxa ili pocinčanog  lima u kojem je ugrađena bakarna spirala ili cilindar. Na hladnjaku se nalaze dva priključka, od kojih se kroz donji priključak (1/2 cola) vrši dotok hladne vode, a kroz gornji ispust tople vode. Široka baza I ojačani rubovi osiguravaju čvrstoću I stabilnost hladnjaka. Svi spojevi su ispitani na propusnost.

PRIPREMA VOĆA ZA PROCES ALKOHOLNOG VRENJA

Sa skupljenog voća odstranite lišće, grančice i ostalu prljavštinu. Ako je voće prljavo ili zaprašeno, odmah ga operite vodom. Ovo je prvi korak prema izradi kvalitetne rakije. Upotrijebite isključivo kvalitetno voće koje nije trulo. Uvjerenje nekih, da je za rakiju dobro suho voće, nije ispravno. Ukus trulog voća, pljesni i drugo vrlo rado prelazi u alkoholni destilat i kasnije u drugom kuhanju ostaje u rakiji. Sljedeći uvjet za kvalitetnu rakiju je pravilni izbor posude za čuvanje voća i kasnije alkoholno vrenje. Najbolji izbor je čista drvena posuda u kojoj je komina već bila čuvana, posuda od plastične mase otporna na kemijske utjecaje ili posuda od nehrđajućeg čelika. Nikada ne upotrebljavajte limene posude!

PRIPREMA UREĐAJA ZA DESTILACIJU

Oprema za destilaciju mora biti postavljena u prostor koji se nesmetano može provjetravati, jer su alkoholne pare jednako eksplozivne  kao i plin koji istječe iz plinske boce.  To UVJEK treba imati na umu kada se destilacija vrši u zatvorenom prostoru.

PRAZAN KOTAO NIKAD NE IZLAGATI PLAMENU!

Prije početka rada obavite slijedeće radnje:

Ložište i hladnjak treba postaviti na čvrstu i ravnu podlogu. Izlaz za dimne plinove povežite sa dimnjakom, pri tome vodite računa o važećim protupožarnim propisima, kao npr. za priključenje štednjaka ili bilo kojih drugih grijaćih uređaja na čvrsto gorivo.

Prije prvog punjenja kotla, iznutra sa vrućom vodom, kojoj ste dodali deterdžent, operite sve bakarne površine (kotao, kapak, cijev, spiralu). Kotao napunite čistom vodom i ostavite neka vri najmanje 15 minuta. Nakon toga vruću vodu izlijte, sačekajte neko vrijeme (da se kotao ohladi) i kotao više puta isperite sa čistom, hladnom vodom. Sada je kotao spreman za upotrebu.

RAD SA UREĐAJEM-DESTILACIJA

Kominu sipajte do primjerene visine, nikada do ruba kotla. Kotao se smije puniti do najviše 85% njegove deklarirane zapremnine.

Poklopac stavite na kotao i pazite da rub poklopca legne u obruč kotla. Uhvatite obje ručice na poklopcu i zavrtite tako da se ručice “uhvate” u otvore na obruču. Obruč kotla napunite čistom vodom. Poklopac kotla spojite sa hladnjakom pomoću parovodne cijevi-lule. Pazite da i kotao  i hladnjak budu u istoj ravni-visini. Parovodnu cijev okrenite tako da njen kraći dio bude spojen sa kotlom, a duži sa hladnjakom. Cijev se na taj način blago uzdiže prema hladnjaku. Sada u šalicu hladnjaka i poklopca kotla, nalijte vodu. Rashladnu posudu-hladnjak napunite čistom, hladnom vodom do visine prelivne cijevi, a na cijev stavite plastično crijevo i njen slobodan kraj povežite sa odvodnim kanalom.

Sama destilacija treba da traje oko 2-3 sata, i treba je po pravilu provoditi lagano. U početku se može zagrijavati nešto jače, do oko 50 stupnjeva Celzijevih, ali treba paziti da se grijanje kotla smanji prije nego što komina dostigne temperaturu oko 70 stupnjeva, kako ne bi došlo do snažnog vrenja (pratite temperaturu na bimetalnom termometru). Na oko 85 stepeni tečni destilat kreće da izlazi iz hladnjaka u obliku tankog mlaza. Bitno je da mlaz iz hladnjaka bude konstantan. Ne smije se prekidati (pad temperature), niti prejako curiti (prejaka temperatura).Na adekvatan način izmjerite količinu alkohola u destilatu, može sa alkoholometrom i kad padne postotak (8 vol.%) prekinite sa procesom destilacije.

Drugo pečenje-prepek

Da bi dobili kvalitetnu rakiju za konačnu upotrebu, potrebno je sirovu rakiju još jedanput prokuhati-druga destilacija. U suštini to je pročišćavanje rakije od štetnih materija (metil-alkohol, aldehidi, esteri i viši alkoholi…). Preporučujemo da se u vezi pravilnog postupka druge destilacije-prepeka savjetujete sa stručnom osobom.

UPUTSTVA I UPOZORENJA

Rad sa kotlom za rakiju je dozvoljen samo punoljetnim osobama, koje su upoznate sa uputstvima za pravilan i siguran način rada. Direktna prisutnost trećih osoba za vrijeme destilacije, zbog opasnosti od opekotina, nije dozvoljena. Posebnu pažnju posvetite upozorenjima iz ovog uputstva, pa ih zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih dosljedno uvažavate. Za vrijeme rada sa kotlom pazite na sve vruće dijelove ( ložište, bakarni dio kotla sa poklopcem, parovodna cijev ). Temperatura tih dijelova je visoka, zato je opasnost od opekotina na dodir jako velika. Ukoliko za vrijeme rada dođe do zastoja zbog bilo kojih problema, nemojte odmah rastavljati uređaj ili odmah pristupiti popravcima. Pričekajte da se kotao ohladi. Tako ćete izbjeći opasnost od opekotina. Zbog prisutnosti visokih temperatura zabranjen je rad u blizini zapaljivih ili eksplozivnih stvari. Prisutna je opasnost od požara ili eksplozije. Podloga ispod ložišta mora biti obavezno od negorivog materijala. Preporučujemo  da za vrijeme rada imate u blizini aparat za suho gašenje požara. Obavezno koristite zaštitna sredstva (adekvatne rukavice, odjeću i obuću ). Kotao postavite na primjereno mjesto. Mora biti postavljen stabilno, da ne dođe do nekontroliranog prevrtanja. Ukoliko za grijanje koristite plin-plinski plamenik, obavezno se pridržavajte uputstva za siguran rad sa tim uređajem. Koristite atestiranu posudu za plin. Nemojte je izložiti temperaturama većim od 40°C ili direktnom izlaganju sunčevih zraka.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Za pravilno održavanje kotla najbitnije je da sve njene dijelove odmah nakon procesa destilacije dobro očistite. To morate obaviti tako da mehanički i kemijski ne oštetite bakarne dijelove kazana. Za normalan rad je dovoljno, da sve dijelove koji su došli u kontakt sa masom ili destilatom barem dva puta operete sa toplom I čistom vodom. Ukoliko je prilikom destilacije došlo do zagaranja mase u kotlu morate ga odmah očistiti. Preporučujemo  da to obavite tako, da na vlažnu krpu stavite malo najfinijeg pijeska, pa malo po malo obrusite prigorjele dijelove kotla. Pri tome budite pažljivi da ne ogrebete bakarne dijelove. Radite polako i duže vrijeme. Očistite ga do visokog sjaja. Nakon toga obrišite ga čistom krpom natopljenom limunskom kiselinom – limuntus.

REZERVNI DJELOVI

Osiguravamo sve potrebne dijelove za naše kotlove. Prilikom narudžbe potrebno je navesti tip proizvoda i njegovu zapreminu kao I naziv rezervnog djela. Proizvođač zadržava pravo da proizvod konstrukcijski izmjeni bez prethodne najave.

 

GARANCIJSKA IZJAVA PROIZVOĐAČA

a) Da će proizvod u garantnom roku ispravno raditi ako se korisnik pridržava datog tehničkog uputstva. 

b ) Da ćemo na vaš zahtjev ukoliko bude dostavljen u garantnom roku o svom trošku odstraniti eventualne kvarove-nedostatke na proizvodu, ili ćemo reklamirani proizvod zamijeniti novim 

c ) Troškove prijevoza proizvoda priznat ćemo samo ako je reklamacija opravdana 

d ) Garancija počinje da teče od dana kupovine proizvoda što dokazujete ovim potvrđenim garantnim listom ( ime i sjedište maloprodajnog objekta koji je prodao proizvod na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavača ). 

e ) Garancija ne važi ako je ustanovljeno da je prethodnu popravku izvršilo neovlaštena osoba ili da je bilo nepravilno rukovanje. Garancija se ne odnosi na potrošne dijelove ( gumice, agbest gajtan, ložište ). 

f ) Garantni rok je 24 mjeseca na kompletan uređaj

g) Garantni rok je 10 godina na bakarne dijelove

Ovlašteni serviseri:

Servis isključivo vrši Destilatori doo u svom objektu.

Zamjena

Ukoliko ste nakon preuzimanja robe utvrdili da Vam artikl ne odgovara i želite da zamijenite artikl za drugi, imate pravo na zamjenu.

Kupac ima pravo da zahtjeva zamjenu artikla iz originalne narudžbenice. U ovom slučaju, neophodno je da se dostavi zahtjev elektronskom poštom na office@destilatori-kazani.com

Zahtjev za zamjenu proizvoda se vrši u pisanoj formi, najkasnije 15 dana od dana prijema narudžbe. Zahtjev mora da sadrži broj narudžbe i broj artikala, za koje klijent želi da zamijeni artikle ili odgovarajuće veličine.

Artikli se moraju vratiti u očuvanom, originalnom pakovanju sa originalnim oznakama, u pratnji originalnih dokumenata izdanih od strane DESTILATORI doo: fakture, priznanice, garantni list (ukoliko su izdati).

Kupac treba da se dogovori sa predstavnikom DESTILATORI doo ili da se pismeno izjasni o promjeni adrese na koju želi da se dostave artikli, ukoliko se razlikuju od originalne.

Kupac plaća sve troškove transporta prilikom zamijene narudžbe, i povrat artikala na adresu DESTILATORI doo i dostavu novih artikala.

Postupak reklamacije

Reklamacija u garantnom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklariranim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davatelj garancije će popraviti pokvareni predmet, zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete na našu adresu i mi snosimo troškove transporta.

Poslije isteka zakonskog roka  robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

Reklamacije za proizvode koji nisu pod garancijom - Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu podudaranja, garancije, pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka na sljedeće načine:

1. osobno u bilo kojem od naših maloprodajnih objekata.

2. pozivanjem broja: 00381 - 24 - 572-713

3. Slanjem e-pošte

Obaveza potrošača je da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja podudarnosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi osiguranja sigurnijeg transporta robe u ovlašteni servis.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobit ćete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno priopćen broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju da se reklamacija prihvaća, ista će biti riješena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtjevom.

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja artiklom i njegovim korištenjem koje nije u skladu sa uputstvima za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve izmjene od strane neovlaštenih osoba. U ovom slučaju kupac snosi sve troškove slanja i servisa.